پسر ایرانی

Persian Boy

 
 
یکی از کلمات رایج قرن 20 به این ور کلمه ی خز میباشد که در گفتگوهای امروز بسیار متدوال است.این کلمه هم میتواند فعل باشد هم اسم و پیشوند و پسوند.بعضی ها خز را چنین تعریف میکنند:چیزی که جواد است.ولی عده ای جواد را مرتبه ای از خز بودن میدانند.به هر حال تعاریف متفاوت است.اصولا وقتی یک چیز همه گیر شد خز میشود و معادل آن در انگلیسی اپیدمیک است.حال با چند مثال موضوع را روشن میکنیم.

1. موبایل 6600 دست همه هست پس این وسیله خز محسوب میشود و محکوم به خز بودن است و به جای دوصفر آن خز میگذاریم و میشود 66دوخز.یا شلواری که دوخط دارد و به آن دوخط خز میگویند.

وقتی یک چیز خیلی خز شد یعنی با وجود خز بودن باز هم دیده شد  به مرحله ی بعد یعنی خزوخیل میرسد.

مثلا یکنفر شلوار دوخط خز دارد با گوشی 66 دوخز صحبت میکند مدل موی او سیخ خز است و ریش بزخزی دارد کلا در یک کلمه مرکب خزوخیل نام دارد.

یرای اینکه خزو خیل نباشید از وسایلی که آخر آنها خز است استفاده نکنید کارهای خز مثل چت کردن را کنار بگذارید.

مرحله ی آخر خز بودن به عبارتی ابدیت خزی جواد است.جواد را اینگونه توصیف میکنم

فردی کتانی سفید با خط زرد پوشیده.شلوار کتان 6 جیب دارد پیراهن مشکی با گلهای سفید که در شلوار فرورفته.یک کاپشن مشکی کشاد طرح چرم با کلی زیپ موهای فرفری.حال این فرد پشت پیکان جوانان قرمزی نشسته که ارتفاع ماشین تا زمین کمتر از 50 سانت است این فرد آهنگ جوادیساری.حمیرا و... گوش میدهد و عازم چالوس است.

اگر شما این فرد را دیدید اول به او نگاه کنید و یواش بگوئید   جواد

حال چیزهایی که به نظر شما خز یا خزوخیل یا جواد است را در نظردهی بنویسید.

دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ | 19:0 | امیر ایرجی | |

www . night Skin . ir